Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-12-31 12:27:45 174.78 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2022 m. 2023-02-15 01:29:55 52 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2023-02-15 01:26:22 50.5 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2020 m. 2023-02-15 01:24:39 50.5 KB
El. dienyno nuostatai 2018 m. 2022-12-31 12:27:45 19.13 KB
Metodinių grupių nuostatai 2017 m. 2022-12-31 12:27:45 43 KB
Kalbos reikalavimų nuostatai 2017 m. 17.9 KB
Tvarkų aprašai
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2022-12-31 12:45:23 64 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos atleidimo nuo pamokų (dailės, muzikos, fizinio ugdymo) ar jų dalies lankymo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-12-31 12:45:23 47.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-22 09:59:16 181.11 KB
Gimnazijos vadovų, mokytojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, naudojimo tvarkos aprašas 2022 metams 2022-12-31 12:45:23 75 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-12-31 12:45:23 74 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2022-12-31 12:45:23 127.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbuotojų psichologinės saugos užtikrinimo gimnazijoje politika 2021 m. 2022-12-31 12:45:23 90.5 KB
Įsakymas dėl darbuotojų psichologinės saugos užtikrinimo politikos patvirtinimo 2021 m. 2022-12-31 12:45:23 424 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-31 12:45:23 55 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, turistinių žygių organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-31 12:45:23 245.61 KB
Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos 2020 m. 2023-02-15 01:39:56 422.5 KB
Gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2017 m. 2022-12-31 12:45:23 17.87 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-15 01:40:04 99 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo tvarkos aprašas 30.5 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2023 m. 2023-08-31 19:27:32 202.62 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-08-31 19:27:32 249.5 KB
Priėmimas į gimnaziją
Individualus ugdymo planas 2023-05-27 09:19:46 60.5 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2023-05-27 09:19:46 35.45 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2023-05-27 09:19:46 35.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 11 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokos 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27.5 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 32 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas pateisinti nelankymo dienas PU ir IU grupės ugdytiniams 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (14 -16m.) 2023-05-27 09:19:46 30 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (iki 14 m.) 2023-05-27 09:19:46 29.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (vyresni nei 16m.) 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl pirmos užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl antros užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Sutartys
Ikimokyklinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 63.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 64 KB
Pradinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 69 KB
Pagrindinio ugdymo 2022-12-30 17:06:45 69 KB
Vidurinio ugdymo 2022-12-30 17:06:45 67.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2022-12-30 13:29:30 29.5 KB
Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu 2022-12-30 13:29:30 35 KB
Dėl ugdymo proceso intensyvinimo 2022-12-30 13:29:31 32.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo (forma Nr 1) 2022-12-30 13:29:31 34 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo (forma Nr 2) 2022-12-30 13:29:31 34 KB
Prašymas dėl komandiruotės 2022-12-30 13:29:31 31.5 KB
Prašymas dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio 2022-12-30 13:29:32 31.5 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:32 26.5 KB
Prašymas dėl papildomų atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:32 30 KB
Prašymas dėl poilsio dienos suteikimo 2022-12-30 13:29:32 29 KB
Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:33 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo atestuotis 2022-12-30 13:29:33 28 KB
Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo 2022-12-30 13:29:33 29.5 KB
Prašymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo 2022-12-30 13:29:33 28 KB
Prašymas dėl neapmokestinamo pajamų dydžio 2022-12-30 13:29:34 27 KB
Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo 2022-12-30 13:29:34 27 KB
Prašymas dėl dviejų darbo dienų prie kasmetinių atostogų pridėjimo 2022-12-30 13:29:34 26 KB
Prašymas dėl leidimo neatvykti į darbą administracijos sutikimu 2022-12-30 13:29:34 28.5 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2022-12-30 13:29:35 28 KB
Prašymas dėl pavėžėjimo organizavimo 2023-02-15 01:49:07 12.79 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Jūratės Mickuvienės pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 240.2 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Rasos Birmanaitės pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 236.27 KB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 150.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 142.88 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 143.08 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 149.62 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Logopedo pareigybės aprašymas 205.79 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 207.4 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 130.95 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo pareigybės aprašymas 207.81 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 204.05 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 204.57 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-01-20 22:24:06 202.86 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 130.58 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 128.73 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 128.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 201.22 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 128.31 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 131.26 KB
Maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 129.56 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 141.8 KB
Sargo pareigybės aprašymas 127.6 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 128.53 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 128.7 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 204.95 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 141.11 KB
Bibliotekos darbuotojo pareigybės aprašymas 205.17 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 283.19 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 78.33 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2023-09-27 17:21:49 891 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 552 KB
2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 73.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 871 KB
2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 540.5 KB
2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 72.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2023-09-27 17:21:49 887.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos strateginis veiklos planas 2020–2022 metams 2023-09-27 17:21:49 245 KB
2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 573.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2023-09-27 17:21:49 895.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2019 m. 2023-09-27 17:21:49 913.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 2023-09-27 17:21:49 676.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2017–2018 m. m. 2023-09-27 17:21:49 0.98 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų strateginis veiklos planas 2016–2019 metams 2023-09-27 17:21:49 342.5 KB
Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 152 KB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 53.5 KB
Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 57.5 KB
Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 105.5 KB
Klasės vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 68.5 KB
Pagalbos mokiniui specialistų, mokėtojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 48 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 rugsėjo mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 279.96 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 160.45 KB
2023 metų švietimo centro rugsėjo mėn. renginių planas 2023-09-07 19:05:58 86.87 KB
2023 birželio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 579 KB
2023 m. Jurbarko švietimo centro birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 93.6 KB
2023 m. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 137 KB
2023 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 177.2 KB
2023 gegužės mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 596.25 KB
2023 gegužės mėnesio švietimo centro renginių planas 2023-09-07 19:05:25 208.43 KB
2023 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 151 KB
2023 balandžio mėnesio švietimo centro renginių planas 2023-09-07 19:05:25 116.08 KB
2023 balandžio mėnesio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 579 KB
2023 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 158 KB
2023 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2023 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 121 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 145.5 KB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 122 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 130 KB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 104 KB
2021 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 114.5 KB
2022 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 127 KB
2022 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 146 KB
2022 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 159.5 KB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142 KB
2021 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 115.5 KB
2022 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 138 KB
2021 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 129.5 KB
2021 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 148.5 KB
2021 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 126 KB
2021 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 96.5 KB
2021 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 112 KB
2021 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2021 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 110 KB
2021 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:26 102 KB
Kiti dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m. 2022-12-30 19:36:44 54.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas 2021 m. 2022-12-31 12:50:40 70 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2023-04-05 12:49:14 839.61 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2023-04-05 12:49:14 125.5 KB
Kitos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 187.57 KB
2021 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 132.5 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 1.36 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 756.44 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 142 KB
Programos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2017 m. 2022-12-31 11:57:44 278.68 KB
Etninės kultūros bendroji programa 2012 m. 2022-12-31 11:57:44 223.79 KB
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2009 m. 2022-12-31 11:57:44 249.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-01 12:24:01 2.26 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-01 12:23:36 2.17 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-03-30 18:06:02 10.64 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-03-30 18:06:02 19.04 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-03-30 18:06:02 18.19 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-03-30 18:06:02 1.77 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 21:11:28 1.98 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 21:11:28 562.37 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 21:11:28 562.36 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 21:11:28 561.91 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 12:08:49 2.41 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 12:08:49 560.86 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 12:08:49 565.25 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 12:08:49 568.12 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 13:27:42 1.72 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 13:27:42 562.63 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 13:27:42 569.04 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 13:27:42 561.91 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 15:48:05 379.14 KB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 15:48:05 562.75 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 15:48:05 562.72 KB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 15:48:05 94.93 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 16:20:38 378.43 KB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 16:20:38 564.79 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 16:20:38 569.98 KB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-01-02 16:20:38 560.31 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-05-09 13:37:37 6.15 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-09-01 12:58:31 7.01 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-20 13:06:09 51.94 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-20 13:06:09 54.31 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-20 13:06:09 40.55 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-20 13:06:09 6.12 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-12-30 11:09:53 3.64 MB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-12-30 11:09:53 1.91 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-12-30 11:09:53 1.97 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022-12-30 11:09:53 1.65 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 12:18:21 1.73 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 12:18:21 1.81 MB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 12:18:21 1.53 MB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 12:35:58 1.52 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 17:04:46 1.52 MB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 17:04:46 1.53 MB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 17:04:46 1.51 MB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 17:04:46 1.5 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 18:02:44 1.53 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 18:02:44 1.52 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 18:02:44 1.52 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 18:02:44 1.51 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 19:16:10 1.92 MB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 19:16:10 1.7 MB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 19:16:10 1.49 MB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2023-01-01 19:16:10 1.56 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 6-10 m. 2022-12-30 15:39:29 1.53 MB
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresni 2022-12-30 15:39:29 1.25 MB
Mokamas 15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresni 2022-12-30 15:39:30 1.15 MB
Darželinukų valgiaraštis 4-7 metų ugdytiniams 2022-12-30 15:44:48 1.2 MB
Dokumentai
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-30 15:40:13 67.5 KB
Mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2016 m. 2022-12-30 15:40:26 101.5 KB
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2022-12-30 15:40:43 250 KB
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m. 2022-12-30 15:40:57 174.74 KB
Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-30 15:47:17 57.5 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl pavėžėjimo organizavimo 2023-02-15 01:49:07 12.79 KB
Autobusų maršrutai 2023-08-30 23:21:35 176.68 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2023-2024 m. m. I pusmečio tvarkaraštis 2023-09-26 22:41:36 55 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programa 2023-01-16 14:00:53 87 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa 2023-01-16 14:00:53 85 KB
Antikorupcinės savaitės, skirtos Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, 2021 m. gruodžio 6- 10 d. organizavimo gimnazijoje programa 2023-01-16 14:00:53 40.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2017 m. 2023-01-16 14:00:53 63.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022 - 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-01-16 13:53:04 21.29 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-16 13:53:04 17.76 KB
Įsakymas dėl civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. 2023-01-16 13:53:04 427 KB
Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-16 13:53:04 50.5 KB
Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo priedas 2023-01-16 13:53:04 39 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2013 m. 2023-01-16 13:53:04 735.5 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2023-04-28 17:28:45 153.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsaugos politika 2018 m. 2022-12-30 13:39:34 77.5 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo tvarka 2016m. 2022-12-30 13:39:34 54.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas 2022 m. 2022-12-29 13:25:11 61.5 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bibliotekos veiklos programa 2022 m. 2022-12-28 15:32:53 145.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2019 metams 2022-12-28 15:31:46 119 KB
Vertinimas, lankomumas, kontroliniai ir namų darbai Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2019 m. 2022-12-29 13:20:30 94.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-29 13:20:30 114.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija darbo su gabiais ir talentingais vaikais veiksmų planas 2019 m. 2022-12-29 13:20:30 17.75 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-12-29 13:20:30 34.11 KB
Kontrolinių ir namų darbų apimties derinimo tvarka 2017 m. 2022-12-29 13:20:30 67 KB
Tarnybinis lengvasis automobilis Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. VK-382 „Dėl gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. 2022-12-30 11:39:58 425 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-30 11:39:58 66 KB
Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės 2016 m. 2022-12-30 11:39:58 228.66 KB
Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lapas 2022-12-30 11:39:58 45.5 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5-8, IG-IVG klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. I pusmetis 2023-09-26 22:41:36 23.02 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. I pusmetis 2023-09-26 22:41:36 70.5 KB
Kalendorius 2023 – 2024 mokslo metai 2023-09-26 22:41:36 156.99 KB
Juodaičių skyriaus 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 2023-09-26 22:41:36 71 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 2023-09-26 22:41:36 64.5 KB
5-8, I-IVG klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 2023-09-26 22:41:36 23.12 KB
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2022 – 2023 m. m. I pusmetis 2023-09-26 22:41:36 37.5 KB
Mokymosi pagalbos teikimo konsultacijų 2022-2023 m. m. I pusmečio tvarkaraštis 2023-09-26 22:41:36 46.5 KB
Stebėsenos gimnazijos patalpose 2022-2023 m. m. I pusmečio tvarkaraštis 2023-09-26 22:41:36 39 KB
Stebėsenos gimnazijos patalpose 2022-2023 m. m. I pusmečio pradinėse klasėse grafikas 2023-09-26 22:41:36 35.5 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2022-2023 m. m. II pusmečio tvarkaraštis 2023-09-26 22:41:36 56.5 KB
Konsultavimo centro tvarkaraštis 2021–2022 m. m. II pusmetis (nuo 2021-02-01) 2023-09-26 22:41:36 44.5 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2023-2024 m. m. I pusmečio tvarkaraštis 2023-09-26 22:41:36 55 KB
Saugi mokykla Atnaujinta Dydis
ĮSAKYMAS DĖL GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. VK-415 „DĖL KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOJE“ PAKEITIMO 2023-09-22 09:59:16 429 KB
Įsakymas dėl prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėties patvirtinimo 2023 m. 2023-09-22 09:59:16 427.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-22 09:59:16 181.11 KB
Įsakymas dėl gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. VK-381 „Dėl krizių valdymo komandos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje“ pakeitimo 2023-09-22 09:59:16 425.5 KB
Įsakymas dėl prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėties patvirtinimo 2022 m. 2023-09-22 09:59:16 428.5 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už smurto ir patyčių atvejų registravimą gimnazijoje paskyrimo 2022 m. 2023-09-22 09:59:16 1.12 MB
Prevencinės programos ,,Saugi mokykla“ veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-22 09:59:16 64 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už smurto ir patyčių atvejų registravimą gimnazijoje paskyrimo 2021 m. 2023-09-22 09:59:16 422 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-09-22 09:59:16 109.5 KB
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-09-22 09:59:16 9.75 MB
Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės 2023-09-22 09:59:16 1.82 MB
Rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo internete 2023-09-22 09:59:16 1.24 MB
REAGAVIMO Į PATYČIAS MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS 2023-09-22 09:59:16 1.83 MB
SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMO VADOVAS 2023-09-22 09:59:16 12.17 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Jurbarko rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių 2022–2026 metų plano tvirtinimo 219.32 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Karjeros centras
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB
Vaiko gerovės komisija
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2023 M. 2023-09-20 14:52:43 22.98 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 2023-09-20 14:52:43 95 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2017 m. 2023-09-20 14:52:43 19.5 KB
Savivalda Atnaujinta Dydis
Mokytojų taryba
Mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2023-02-15 01:26:22 50.5 KB
Gimnazijos taryba
Gimnazijos tarybos nuostatai 2022-12-28 16:21:12 16.15 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2021 m. 2022-12-28 16:21:12 15.45 KB
Tėvų komitetas
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2022 m. 2023-02-15 01:29:55 52 KB
Mokinių parlamentas
Mokinių parlamento nuostatai 2020 m. 2023-02-15 01:24:39 50.5 KB
Komisijos ir darbo grupės Atnaujinta Dydis
Metodinės grupės
Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 152 KB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 53.5 KB
Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 57.5 KB
Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 105.5 KB
Klasės vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 68.5 KB
Pagalbos mokiniui specialistų, mokėtojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 48 KB
Darbo taryba
Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos 2020 m. 2023-02-15 01:39:56 422.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-15 01:40:04 99 KB
Kalendorius 2023-2024 m.m Atnaujinta Dydis
Kalendorius 2023 – 2024 mokslo metai 2023-09-26 22:41:36 156.99 KB