Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Svietlana Mickuvienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

 

 

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 17.00

Antradienis

8.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.00
ir 1 val. nuotolinis darbas

Trečiadienis

8.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.00
ir 1 val. nuotolinis darbas

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 14.00
ir 2 val. nuotolinis darbas
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.00 – 12.30

1 val. nuotolinis darbas

Kontaktai Telefonas 8 447 42 782
Mobilusis +370 656 50462

Socialinio pedagogo veiklos gairės

Padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą ir mokinių savirealizaciją.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Įvertina vaiko socialines problemas, parenka efektyvius darbo metodus, planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo procese.
 • Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Teikia ilgalaikę ar trumpalaikę pagalbą turintiems socialinių problemų mokiniams.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdo vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus).
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę-pedagoginę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, mokytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Dalyvauja Mokytojų tarybos posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų darbe.
 • Planuoja ir derina su gimnazijos direktoriumi metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos planą mokslo metams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55