Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2024 m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Svietlana Mickuvienė Socialinė pedagogė Pirmininkė

2.

Loreta Grygelienė Geografijos ir technologijų mokytoja, gimnazijos Meninio, technologinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Pavaduotoja
3. Rita Ramonaitė. Fizikos mokytoja, gimnazijos bibliotekininkė Sekretorė

4.

Rasa Klasauskaitė Dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Narė

5.

Daina Mačiukūnienė Užsienio kalbos (anglų) mokytoja, gimnazijos Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė

6.

Jūratė Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja Narė

7.

Aldona Štulienė Logopedė Narė

8.

Laimutė Šukauskienė Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja, gimnazijos Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Narė
9.  Lauros Zakarauskienė Psichologė Narė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2023 M. 2023-09-20 14:52:43 22.98 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 2023-09-20 14:52:43 95 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2017 m. 2023-09-20 14:52:43 19.5 KB
Pagalbos mokiniui specialistų, mokėtojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės veiklos planas 2024 m. 2024-04-09 14:36:17 20.96 KB

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Remdamasi Gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.
 • Organizuoja Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Gimnazijoje dirbantiems mokytojams.
 • Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Gimnazijoje.
 • Kartu su karjeros koordinatoriumi pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą/perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Įvykus krizei Gimnazijoje, sutrikdančiai įprastą Gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiai visą ar didesnę Gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:
 1. Įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus.
 2. Parengia informaciją apie krizę Gimnazijos bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai.
 3. Apie situaciją informuoja Gimnazijos bendruomenę, Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje.
 4. Įvertina Gimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja Gimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.
 • Bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55