Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie dokumentai reikalingi stojant į gimnaziją?

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazijos direktoriui pateikia:

 • prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
 • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
 • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
 • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
 • kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Teisės aktai, reglamentuojantys priėmimą:

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T2-84 „Dėl vaikų priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/63dc4110557e11e98bc2ba0c0453c004?jfwid=12nbarxnxw

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T2-85 „Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/515695e1557e11e98bc2ba0c0453c004/asr 

Ką daryti norint išvykti iš gimnazijos?

Išvykstant mokiniui iš gimnazijos, direktoriui pateikiamas  tėvų  (globėjų)  ar mokinio (jei mokinys mokosi pagal vidurinio ugdymo programą) prašymas, jame nurodoma išvykimo priežastis ir švietimo įstaiga, kurioje mokinys tęs mokymąsi (nurodoma tuo atveju, jei bus tęsiamas mokymasis). Išvykstantis iš gimnazijos mokinys privalo visiškai atsiskaityti su gimnazija, t. y., pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos atsiskaitymo lapelį. Klasės vadovui prašant, raštinės vedėjas mokiniui išduoda atsiskaitymo lapelį, kuriame mokinys surenka jį mokiusių mokytojų, bibliotekos, gimnazijos administracijos darbuotojų parašus, liudijančius, kad mokinys nėra skolingas išvardytiems asmenims.

Praradau išsilavinimo dokumentą. Kaip galiu gauti dublikatą?

Teisės aktai, reglamentuojantys pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą:

 • Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2009, Nr. 45-1775); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-406 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.292772
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas ir jo redakcijos (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008); 
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ir jo redakcijos (Žin., 2007, Nr. 94-3779); 
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr.935 ,,Dėl mokėjimo už išsilavinimo pažymėjimų blankus“.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55