Ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

 1. Ugdomosios veiklos laikotarpis – 164 dienos. Veikla pradedama 2023 m. rugsėjo 1 d. ir baigiama 2024 m. gegužės 31 d.
 2. Ugdytinių atostogos 2023–2024 mokslo metais:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Papildomos atostogos

2024 m. kovo 12 d. – 2024 m. kovo 15 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba 5 dienas per savaitę.
 2. Kasdieninės veiklos trukmė – 9 valandos. Veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.00 val., baigiama 17.00 val.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas

 1. Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms.
 2.  Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

 

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 1. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi:
  1. pradinio ugdymo programa – 175 d. (35 savaitės);
  2. pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės ir IG–IIG klasės) – 185 d. (37 savaitės);
  3. vidurinio ugdymo programa: IIIG klasėje – 180 d.( 36 savaitės);, IVG  klasėje – 170 d.( 34 savaitės);
 2. 2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
 3. Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios.
 4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. 1–4 klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2024 m. birželio 11 d., 5–8 ir IG–IIG klasių mokiniams – 2024 m. birželio 26 d., IIIG klasės – 2024 birželio 18 d. Atostogų pradžią nustatė gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos posėdžio 2023-05-25 protokolas Nr. M1-3) ir Jurbarko r. savivaldybės mero įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi. Vasaros atostogos trunka iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 5. IVG klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.
 6. Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytas ugdymo procesui skirtas laikas per mokslo metus suskirstomas į pusmečius, (Gimnazijos tarybos 2023-05-25 posėdžio protokolas Nr. M1-3), kurių trukmė:

Pusmečiai

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 26 d.

II pusmetis

2024 m. sausio 29 d.

Ugdymo proceso pabaiga

 

 

 

 

 

 1. Mokymosi trukmė apibrėžiama pamokų skaičiumi per dieną ir nepertraukiamo mokymosi laiku, kurį reglamentuoja Higienos norma.
 2. Ugdymo savaitė yra 5 darbo dienų mokymosi periodas, cikliškai besikartojantis ugdymo procese.
 3. Klasės dalykų turiniui įgyvendinti per skirtą ugdymo laiką ir pamokų skaičių rengiamas pamokų tvarkaraštis. Jame numatoma klasei skirtų pamokų organizavimo seka per dieną, savaitę. Gimnazijos pamokų tvarkaraštis per mokslo metus gali būti pertvarkomas, atsižvelgiant į ugdymo procesui keliamus uždavinius.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55