Logopedas

Logopede gimnazijoje dirba

Aldona Štulienė Logopedė

Išsilavinimas: ŠPI, 1990 m. Oligofrenopedagogika su logopedija
Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė (logopedė)
Pedagoginio darbo stažas: 28 m.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.30 – 11.05
11.35 – 12.30
13.20 – 14.20

11.05 – 11.35

12.30 – 13.20
14.20 – 15.00

Antradienis

9.00 – 10.50
12.00 – 15.00

11.30 – 12.00

8.00 – 9.00
10.50 – 11.30
15.00 – 15.30

Trečiadienis

9.00 – 10.50
13.00 – 15.00
11.30 – 12.00

8.00 – 9.00
10.50 – 11.30
12.00 – 13.00
15.00 – 15.30

Ketvirtadienis

9.00 – 10.50
12.00 – 15.00
11.30 – 12.00 8.00 – 9.00
10.50 – 11.30
15.00 – 15.30
Penktadienis    

8.00 – 9.30
9.30 – 11.00

Kontaktai Telefonas 8 447 42 788
Mobilusis +370 607 78659

El. paštas stulienea@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedės funkcijos

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.              
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia Vaiko gerovės komisijai.
 • Bendradarbiaudamas su auklėtojomis ir mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų  kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda auklėtojoms ir mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Konsultuoja auklėtojas ir mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja  bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55