Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Jūratė Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 9.00
13.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 12.00
12.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 8.30
10.30 – 12.30
13.00 – 18.30

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
12.30 – 13.00
14.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 9.00
10.30 – 11.30
12.00 – 17.30
11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas 8 447 42 782

El. paštas Rašyti

Apie vidurinį ugdymą

Vidurinis ugdymas trunka dvejus metus ir apima IIIG ir IVG klases. Vidurinio ugdymo programą sudaro šios sritys: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.

Vidurinio ugdymo turinį sudaro:

 • Privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai (dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas);
 • Laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai.

Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Kiekvieno vidurinio ugdymo programos mokinio individualiame plane turi būti ne mažiau nei 8 dalykai  ir minimalus 28 pamokų skaičius per savaitę.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55