Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Jūratė Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 8.30
13.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 12.00
12.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 8.30
12.00 – 18.30
1,5 val. nuotolinis darbas

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
14.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 9.00
9.30 – 11.30
12.00 – 17.30
11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas 8 447 42 782

El. paštas Rašyti

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2023-2024 mokslo metais IVG klasėje

IVG klasės mokiniai tęsia 2022 – 2023 mokslo metais pradėtą individualų mokymosi planą, kuriame mokiniai pasirinkę ir mokosi ne mažiau nei 8 privalomus dalykus ir ne mažiau nei 28 ir ne daugiau nei 35  savaitinės valandos.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2023-2024 mokslo metais IIIG klasėje

 1. Besimokantiesiems pagal vidurinio ugdymo programą minimalus pamokų skaičius – 25 pamokos per savaitę.
 2. Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, kartu su mokykla parengia individualų ugdymo planą, kuriame numatomi mokinio pasirinkti dalykai.
 3. Mokinys privalo mokytis:
  1. lietuvių kalbos ir literatūros (bendruoju arba išplėstiniu kursu);
  2. matematikos (bendruoju arba išplėstiniu kursu);
  3. fizinio ugdymo;
  4. pasirinkti mokytis bent vieno dalyko iš kiekvienos dalykų grupės (mokinys dalykų gali rinktis ir daugiau, jei dalykų grupėje yra daugiau nei du):
   1. užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių);
   2. biologijos, chemijos, fizikos, informatikos;
   3. istorijos, geografijos;
   4. etikos, tikybos;
   5. dailės, muzikos, taikomųjų technologijų.
 4. Gali pasirinkti mokytis dalyką / dalykus ne tik iš privalomai pasirenkamųjų mokytis dalykų grupių bet ir:
  1. iš laisvai pasirenkamųjų dalykų grupės (nacionalinis saugumas ir krašto gynyba,  menų istorija, astronomija, užsienio kalba (tęsiama pagrindiniame ugdyme pradėta mokytis antroji užsienio kalba);
  2. mokyklos siūlomus dalykų modulius.
 5. Atsižvelgdamas į mokymosi poreikius, mokinys gali pasirinkti mokytis ir daugiau dalykų ir per savaitę turėti daugiau pamokų nei numatytas minimalus privalomas pamokų skaičius, bet turi būti neviršijamas Higienos normoje nustatytas maksimalus pamokų skaičius (35 pamokos).
 6. Privaloma mokytis šių modulių:
  1. „Planimetrija“, matematikos modulis, nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto  dalyko programos kurso;
  2. „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“, jeigu pasirinko mokytis informatiką.
 7. Socialinė-pilietinė veikla besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą yra privaloma, jos trukmė ne mažesnė nei 70 val.
 8.  Brandos darbas yra laisvai pasirenkamas, mokinys jį gali pasirinkti rengti iš bet kurio jo individualaus ugdymo plano dalyko.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.20 – 15.05
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55