Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų projektas 2024-05-03 13:56:56 38.3 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir jono Juškų gimnazijos nuostatai 2023m. 2024-05-03 13:56:56 151.25 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2023 m. 2024-05-03 13:56:56 49.5 KB
JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. 2024-05-03 13:56:56 55 KB
JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. 2024-05-03 13:56:56 42 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. 2024-05-03 13:56:56 44 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2022 m. 2024-05-03 13:56:56 52 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatai 2021 m. 2024-05-03 13:56:56 174.78 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2024-05-03 13:56:56 50.5 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023 m. 2024-05-03 13:56:56 55 KB
El. dienyno nuostatai 2018 m. 2024-05-03 13:56:56 19.13 KB
Metodinių grupių nuostatai 2017 m. 2024-05-03 13:56:56 43 KB
Kalbos reikalavimų nuostatai 2017 m. 2024-05-03 13:56:56 17.9 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio pasirinkto dalyko, kurso, dalyko modulio, kalbos mokėjimo lygio, technologijų ir informacinių technologijų keitimo tvarka 2023 m. 2023-10-09 19:57:09 15.55 KB
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-09 19:57:09 24.22 KB
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių mokymo(si) krūvių reguliavimo tvarka 2023 m. 2023-10-09 19:57:09 34.43 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-09 19:45:58 181.11 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-09 19:57:09 126.45 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2023-10-09 19:45:58 64 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos atleidimo nuo pamokų (dailės, muzikos, fizinio ugdymo) ar jų dalies lankymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-09 19:45:58 47.5 KB
Gimnazijos vadovų, mokytojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, naudojimo tvarkos aprašas 2022 metams 2023-10-09 19:45:58 75 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-09 19:45:58 74 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2023-10-09 19:45:58 127.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbuotojų psichologinės saugos užtikrinimo gimnazijoje politika 2021 m. 2023-10-09 19:45:58 90.5 KB
Įsakymas dėl darbuotojų psichologinės saugos užtikrinimo politikos patvirtinimo 2021 m. 2023-10-09 19:45:58 424 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-09 19:45:58 55 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, turistinių žygių organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-09 19:45:58 245.61 KB
Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos 2020 m. 2023-10-09 19:45:58 422.5 KB
Gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2017 m. 2023-10-09 19:45:58 17.87 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-09 19:45:58 99 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo tvarkos aprašas 2023-10-09 19:45:58 30.5 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2023 m. 2023-08-31 19:27:32 202.62 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-08-31 19:27:32 249.5 KB
Priėmimas į gimnaziją
Individualus ugdymo planas 2023-05-27 09:19:46 60.5 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2023-05-27 09:19:46 35.45 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2023-05-27 09:19:46 35.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 11 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokos 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27.5 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 32 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas pateisinti nelankymo dienas PU ir IU grupės ugdytiniams 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (14 -16m.) 2023-05-27 09:19:46 30 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (iki 14 m.) 2023-05-27 09:19:46 29.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (vyresni nei 16m.) 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl pirmos užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl antros užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
DĖL UGDYTINIŲ/MOKINIŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, 1-4, 5-8 IR I-IV GIMNAZIJOS KLASES KOMISIJOS SUDARYMO 109.97 KB
Sutartys
Ikimokyklinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 63.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 64 KB
Pradinio ugdymo 2022-12-30 17:06:44 69 KB
Pagrindinio ugdymo 2022-12-30 17:06:45 69 KB
Vidurinio ugdymo 2022-12-30 17:06:45 67.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2022-12-30 13:29:30 29.5 KB
Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu 2022-12-30 13:29:30 35 KB
Dėl ugdymo proceso intensyvinimo 2022-12-30 13:29:31 32.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo (forma Nr 1) 2022-12-30 13:29:31 34 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo (forma Nr 2) 2022-12-30 13:29:31 34 KB
Prašymas dėl komandiruotės 2022-12-30 13:29:31 31.5 KB
Prašymas dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio 2022-12-30 13:29:32 31.5 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:32 26.5 KB
Prašymas dėl papildomų atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:32 30 KB
Prašymas dėl poilsio dienos suteikimo 2022-12-30 13:29:32 29 KB
Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo 2022-12-30 13:29:33 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo atestuotis 2022-12-30 13:29:33 28 KB
Prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo 2022-12-30 13:29:33 29.5 KB
Prašymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo 2022-12-30 13:29:33 28 KB
Prašymas dėl neapmokestinamo pajamų dydžio 2022-12-30 13:29:34 27 KB
Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo 2022-12-30 13:29:34 27 KB
Prašymas dėl dviejų darbo dienų prie kasmetinių atostogų pridėjimo 2022-12-30 13:29:34 26 KB
Prašymas dėl leidimo neatvykti į darbą administracijos sutikimu 2022-12-30 13:29:34 28.5 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2022-12-30 13:29:35 28 KB
Prašymas dėl pavėžėjimo organizavimo 2023-02-15 01:49:07 12.79 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Jūratės Mickuvienės pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 240.2 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Rasos Birmanaitės pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 236.27 KB
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 150.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 142.88 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 143.08 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-01-20 19:18:14 149.62 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Logopedo pareigybės aprašymas 205.79 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 207.4 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 130.95 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo pareigybės aprašymas 207.81 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 204.05 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 204.57 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-01-20 22:24:06 202.86 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 130.58 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 128.73 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 128.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 201.22 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 128.31 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 131.26 KB
Maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 129.56 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 141.8 KB
Sargo pareigybės aprašymas 127.6 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 128.53 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 128.7 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 204.95 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 141.11 KB
Bibliotekos darbuotojo pareigybės aprašymas 205.17 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 283.19 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55